UWAGA! Ten serwis używa cookies i podobnych technologii.

Brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to. Czytaj więcej…

Zrozumiałem

Więcej o ciasteczkach na http://pl.wikipedia.org/wiki/HTTP_cookie

Niemal 160 mln zł na pożyczki dla podmiotów ekonomii społecznej w całej Polsce. W naszym regionie pożyczek udzielać będzie Fundusz Regionu Wałbrzyskiego. Dysponuje na ten cel kwotą przekraczająca 8 milionów złotych

Nawet o 100 tys. zł pożyczki na start oraz o 500 tys. zł pożyczki na rozwój mogą ubiegać się podmioty ekonomii społecznej. Do wykorzystania w Polsce jest niemal 160 mln zł.
Jak otrzymać pożyczkę?
Pożyczki udzielane będą przez Pośredników finansowych - Fundusz Regionu Wałbrzyskiego (FRW) i Towarzystwo Inwestycji Społeczno-Ekonomicznych S.A. (TISE) w ramach projektu realizowanego w Programie Operacyjnym Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020.
Gdzie zdobyć dodatkowe informacje o pożyczkach?
Dodatkowych informacji udzielają pośrednicy finansowi działający -  Fundusz Regionu Wałbrzyskiego (FRW). Szczegóły:  http://frw.pl/                                                                                                        
Zadaniem pośredników finansowych jest udzielenie podmiotom wnioskującym o pożyczkę pomocy przy wypełnieniu wniosku, identyfikacji wszystkich niezbędnych załączników i dokumentów do wniosku oraz wstępnej weryfikacji założeń przedsięwzięcia.
Jaka jest maksymalna wysokość pożyczki?
Pożyczka na start do wysokości 100 tys. zł - dla podmiotów działających nie dłużej niż 12 miesięcy (jeden PES może uzyskać maksymalnie 200 tys. zł pożyczki),
Pożyczka na rozwój do 500 tys. zł - dla podmiotów o dłuższym niż 12 miesięcy okresie funkcjonowania (jeden PES może uzyskać maksymalnie 1 mln zł pożyczki).
Gdzie można składać wnioski o przyznanie pożyczki?
Aby skorzystać z pożyczki oferowanej w ramach Krajowego Funduszu Przedsiębiorczości Społecznej, wystarczy zgłosić się do pośrednika finansowego działającego na danym terenie i złożyć wniosek.
Na co można przeznaczyć środki z pożyczki?
Pożyczki przeznaczone są na finasowanie rozpoczęcia działalności bądź na cele związane z kontynuacją działalności PES, a w szczegolności:
·koszty funkcjonowania PES we wczesnej fazie rozwoju działalności gospodarczej;
·wzrost aktywów (majątku), w tym zwiększenie wartości majątku trwałego - zakup nowych, odtworzenie zużytych bądź modernizację istniejących środków trwałych związanych z prowadzoną lub planowaną przez PES rozszerzoną działalnością, np.: zakup wyposażenia, maszyn, urządzeń, aparatów, w tym środków transportu bezpośrednio związanych z działalnością PES;
·bieżącą działalność przedsiębiorstwa (tzn. finansowanie umożliwiające regulowanie bieżących zobowiązań, np. pokrycie części kosztów zatrudnienia personelu, kosztów administracyjnych, kosztów zakupu drobnego wyposażenia itp.);
·rozszerzenie działalności przedsiębiorstwa poprzez podejmowanie działań mających na celu zwiększenie osiąganych przychodów, w tym finansowanie przedsięwzięć mających na celu rozpoczęcie nowej lub innej od dotychczas prowadzonej działalności;
·tworzenie nowych miejsc pracy;
·wdrażanie nowych rozwiązań technologicznych lub technicznych;
·inne cele gospodarcze przyczyniające się do rozwoju PES.

UWAGA: Wsparcie nie może być udzielane na finansowanie lub w związku z finansowaniem przedsięwzięć już zrealizowanych, na finansowanie wkładu własnego lub prefinansowanie przedsięwzięć realizowanych z wykorzystaniem dofinansowania ze środków UE lub krajowych środków publicznych.

Wsparcie nie może być przeznaczane na spłatę innych pożyczek i kredytów oraz spłatę zobowiązań publiczno-prawnych, z wyłączeniem podatku VAT oraz składek odprowadzanych do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych w związku z utworzeniem miejsca/miejsc pracy.
Kto może ubiegać się o pożyczkę?
·przedsiębiorstwa społeczne, w tym spółdzielnie socjalne,
·podmioty reintegracyjne, realizujące usługi reintegracji społecznej i zawodowej osób zagrożonych wykluczeniem społecznym, w tym Centra Integracji Społecznej (CIS) i Kluby Integracji Społecznej (KIS) oraz Zakłady Aktywności Zawodowej (ZAZ) i Warsztaty Terapii Zajęciowej (WTZ),
·organizacje pozarządowe lub podmioty, o których mowa w art. 3 ust. 3 pkt 1 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie
·podmioty sfery gospodarczej utworzone w związku z realizacją celu społecznego, bądź dla których leżący we wspólnym interesie cel społeczny jest racją bytu działalności komercyjnej. Grupę tę można podzielić na następujące podgrupy:
-organizacje pozarządowe, o których mowa w ustawie z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, prowadzące działalność gospodarczą, z której zyski wspierają realizację celów statutowych,
-spółdzielnie, których celem jest zatrudnienie tj. spółdzielnie pracy, inwalidów i niewidomych,
-spółki non-profit, o których mowa w ustawie z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, o ile udział sektora publicznego w spółce wynosi nie więcej niż 50%.

Data publikacji: 14 stycznia 2017 r.